Atkritumi kā resurss

Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Projekta mērķis bija paaugstināt biedrības “homo ecos:”, sadarbības partneru un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  Ārvalstu prakses izpēte par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, ieviešot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kā arī labās prakses piemēri, izmantojot atkritumus kā resursus.
  
Sabiedrības aptauja “Atkritumi. Ko ar tiem darām?” – rezultāti pieejami šeit.
  Darba grupas par NVO līdzdalības iespējām atkritumu kā resursu izmantošanā.
Rokasgrāmata Bez atkritumiem. Vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai iepazīstina ar atkritumu apjoma samazināšanas un pārstrādes iespējām Latvijā, kā arī sniedz ieteikumus NVO komunikācijai ar pašvaldībām un iedzīvotājiem.
  Apmācību seminārs “BEZ ATKRITUMIEM. Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijā” nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem – prezentācijas.

Vairāk informācijas un praktisku piemēru šeit www.bezatkritumiem.lv

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS

11.2013. – 07.2014.

PROJEKTA PARTNERI

Biedrības “Latvijas Zaļā kustība” un „Zaļā brīvība”.

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.