Metodiskais materiāls

“Metodiskais materiāls starpdisciplināri izglītojošiem pasākumiem un aktivitātēm par klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi, novēršanu un pielāgošanos tām Latvijā” tapis EEZ finanšu instrumenta projekta „Klimata pārmaiņas Latvijā — izaicinājums un iespējas?” ietvaros. Tā galvenais uzdevums ir atspoguļot projektā īstenotajos izglītojošajos pasā- kumos izmantotās metodes, lai pēc tam šīs metodes un izglītojošo pasākumu kopējo konceptu varētu izmantot arī citi izglītotāji, kuri darbojas vides jomā.

Materiālā aplūkoto metožu galvenā mērķauditorija ir 8.–12. klašu skolēni ar pamatzi- nāšanām dabas zinātņu priekšmetos, kā arī ar interesi par vides un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Materiālā aplūkotās metodes un izglītojošajos pasākumos izmantotās pieejas balstītas uz neformālās izglītības principiem, un to galvenais uzdevums ir dažādos veidos mo- tivēt un iedrošināt skolēnus pašiem pētīt, izzināt, diskutēt, eksperimentēt, apšaubīt, jautāt un izmēģināt. Neformālā izglītība dod iespēju klimata pārmaiņu tematus aktua- lizēt skolēniem interesantā veidā, nodrošinot augstu iesaistes līmeni un zināšanu un prasmju apguvi.