01

Ilmastonmuutos ei ratkea ilman nuoria

CASE

The Climate Street - Ilmastokatu-projektissa hakee ratkaisuja, jotka vähentävät kansalaisten energiankulutusta ja parantavat kaupungin elinvoimaisuutta.

Kadusta tulee testialue uusille resurssitehokkaille, vähäpäästöisille palveluille ja tuotteille. Se toimii liikeyrityksille ja kaupungille referenssialueena, jossa yritykset saavat mahdollisuuden testata ja kehittää heidän ratkaisujaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

READ MORE

SUOSITUKSET

 • Integroi kansallisen ja paikallisen tason poliittisia käytäntöjä ja prosesseja eri sektoreiden ja instituutioiden välillä.
 • Luo kattava alueellinen kehityssuunnitelma yhdistettynä  kaupungin/kunnan yleiseen strategiaan.

Lue lisää aiheesta “Kestävä kaupunkikehitys Euroopan unionissa: toimintakehys” täältä:

KOULUILLE

 • Rohkaiskaa oppilaita pyöräilemään koulumatkat ja tarjotkaa pyörien säilytykseen hyvät tilat.
 • Tarjotkaa konkreettista tietoa siitä mitkä elämäntapavalinnat ovat merkittäviä päästöjen kannalta ja miten ne linkittyvät nuorten arkeen.
 • Opettakaa yksinkertaisia energiansäästövinkkejä, joita nuoret voivat käyttää kotonaan.

On listattu ympäristötietoisuuden lisäämiseen tähtääviä projekti-ideoita. Valitkaa niistä sopivia toteutettaviksi.

NUORISOYHDISTYKSET

 • Viestikää ympäristön kannalta vastuullisesta elämäntyylistä korostaen hauskoja ja helppoja ratkaisuja.
 • Järjestäkää kierrätettävien materiaalien käyttöön ja muihin resurssien säästämisen tapoihin liittyviä tapahtumia.
 • Kehittäkää vastuullisuutta, ekologista ruokaa ja ruokajätteen vähentämisen tärkeyttä korostavia projekteja. Nuorisoyhdistykset voivat esimerkiksi tukea kaupunkiviljelyn edistämistä.
LUE LISÄÄ
How the EU contributes to improving the urban environment 

Making our cities attractive and sustainable PDF

Achievements and opportunities

Promoting sustainable urban development in Europe PDF

02

Myös nuoret ovat päättäjiä

Mahdollisuuksien lisääminen nuorten päätöksentekoon osallistumiseksi johtaa laajempaan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Nuorten kyvykkyyksien lisäämiseen tarvitaan kuitenkin aikuisten ja organisaatioiden aktiivista panostusta ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoamista.

CASE

Suomessa paikallishallinnot ovat velvoitettuja kuulemaan nuoria ja lapsia heitä koskevassa kuntien päätöksenteossa. Yleisin tapa on tehdä se nuorisovaltuustojen kautta ja hyödyntämällä erilaisia verkkokanavia sekä oppilaitosten ja nuorisotilojen sisäisiä rakenteita. Vuonna 2017 kaikilla Suomen kunnilla on oltava nuorisovaltuusto.

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT

 • Varmistakaa sekä kansallisella että kunnallisella tasolla nuorisostrategian ja -politiikan käyttöön ottaminen. Nuorisopolitiikan pitäisi mahdollistaa nuorille hyvä ja merkityksellinen elämä, kyky vaikuttaa omaan elämään sekä tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet hyvään elintasoon ja yhteisön toimintaan osallistumiseen.
 • Järjestäkää kunnan edustajien ja nuorison välillä avoimia päiviä ja kokouksia, joissa keskustellaan yhdessä  politiikasta ja käytännöistä.

Lisää tietoa nuorisopolitiikan työkalupakista ja eurooppalaiseksi nuorisopääkaupungiksi tulemisesta osoitteessa:

KOULUT

 • Varmistakaa, että opiskelijaedustajien ryhmä voi luoda ja käynnistää aloitteita sekä vaikuttaa koulun päätöksentekoon.
 • Perustakaa opiskelijoille mahdollisuuksia esittää koulun kehitysehdotuksia sekä ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin esimerkiksi työpajoissa tai opettaja-oppilas-parikeskusteluissa.
 • Luokaa oppilaille mahdollisuuksia tuoda esiin ideoita oppilaitoksen parantamiseksi, ja toteuttakaa parhaat ideat yhdessä.

NUORISOYHDISTYKSET

 • Hakekaa rahoitusta esimerkiksi EU:n rahastoista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa nuorten osallistumista lisääviä projekteja.
 • Järjestäkää koulutusohjelmia osana hankkeita kasvattaakseenne järjestönne kykyjä työskennellä nuorten kanssa.  
 • Jos toiminnassanne on mukana vapaaehtoisia, perustakaa systemaattinen järjestelmä heidän työnsä tukemiseen ja tunnustamiseen.
 • Tuokaa nuoriso-ystävällisiä käytäntöjä esiin kunnan päätöksentekijöille.
LUE LISÄÄ
Lukekaa lisää, kuinka suunnitella projektI

salto-youth.net

fundsforngos.org

Lisää tietoa vapaaehtoisten rekrytoinnista ja huomioimisesta

alliance-network.eu PDF

ec.europa.eu

Lisää tietoa EU-tuista

welcomeurope.com

03

Kaikki eivät tule samoista lähtökohdista

Jokaisella on oikeus osallistua yhteisölliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään riippumatta henkilön kansallisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, sosio-ekonomisesta asemasta tai työkyvyttömyydestäEntrepreneurial skills not only contribute to new business creation but also to the employability of young people. All young people should benefit from at least one practical entrepreneurial experience before leaving compulsory education.

Valitettavasti moni nuori joutuu yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle riippumatta siitä onko osallistumismahdollisuuksia tarjolla. Väkivalta, huono koulumenestys, työttömyys, perheen sairaudet, vanhempien tuen puute, mielenterveysongelmat sekä monet muut syyt vaikuttavat ratkaisevasti nuorten osallistumismahdollisuuksiin. Sosiaalipolitiikka on keino puuttua ongelmiin, mutta sen lisäksi myös määrätietoisella kaupunkisuunnittelulla voidaan rikkoa fyysisiä ja henkisiä muureja ihmisten välillä sekä edesauttaa erilaisten ihmisten yhteistyötä.

Tasa-arvoinen mahdollisuus liikkumiseen on perusoikeuksiin kuuluva asia. Se on keskeisessä roolissa myös ekologisesti tehokkaan, mukavan ja viihtyisän kaupungin kehittämisessä. Suurin osa kaupungeista on suunniteltu ensisijaisesti autoilun ehdoilla, polkupyöräilyn, jalankulun ja muiden liikkumismuotojen jäädessä paitsioon. Ekologisen ja tasapuolisen liikennejärjestelmän kehittäminen edesauttaa hyvinvoivan kaupungin kehitystä ja sillä on merkittäviä vaikutuksia myös nuorten elämään. Esimerkiksi vierekkäisillä asuinalueille asuvien nuorten elämä voi olla hyvin erilaista riippuen siitä, sijaitseeko alue metro- vai bussilinjojen varrella.

CASE

Escolhas-ohjelma Portugalissa on kansallinen hanke, joka kehittää uusia osallistumisen tapoja. Ohjelma valitsee ja rahoittaa paikallisia projekteja, jotka kehittävät toimia nuorten ihmisten osallistamiseksi yhteisössä. Jokainen projekti käsittelee vähintään yhtä viidestä strategisen väliintulon alueesta: koulun osallistaminen ja epävirallinen koulutus, työharjoittelu ja työllistyminen, yhteisötyö ja kansalaisuus, digitaalinen osallistaminen ja yrittäjyys.

Programa Escolhas:

KUNNAT

 • Varmistakaa, että kunnalla on poliittisen osallistumisen ohjelma, joka hyväksytään laajasti.
 • Olkaa tietoisia siitä, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla. Tutkimustietoon perustuva politiikan teko on todistetusti tehokasta nuorisotyössä.
 • Tehkää yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten kanssa saadaksenne tietoa nuorison sosiaalisista haasteista.

Lue lisää täältä:

KOULUT

 • Välttäkää kilpailevaa kouluympäristöä, joka erottelee oppilaat voittajiin ja häviäjiin. Se vain lisää vaikeuksissa olevien oppilaiden haasteita.
 • Monet nuorten ongelmat liittyvät perheeseen ja vapaa-aikaan. Niistä oppimalla voidaan koulussa tehtävästä työstä tehdä huomattavasti tehokkaampaa.
 • Parantakaa opettajien mahdollisuuksia tunnistaa ongelmia varhaisessa vaiheessa.
 • Varmistakaa, että opettajat osaavat tunnistaa myös apua tarvitsevia perheitä ja vanhempia ja ohjata heitä oikean palvelun piiriin.
 • Kokeilkaa tarinallistamista – parannelkaa luokkatilaa ja suosikaa tunneälyä jakamalla ja oppimalla tarinoita itsestä, muista ja organisaatiosta

Lue lisää edutopian verkkosivuilta:

NUORISOYHDISTYKSET

 • Ottakaa nuoret mukaan yhdistyksen aktiviteetteihin. Tukekaa erityisesti niitä, joilla ei ole lähtökohtaisesti helppo osallistua yhteiseen toimintaan.
 • Järjestäkää tarinankerrontatapahtumia lisätäksenne yleistä erilaisten kokemusten ymmärrystä ja arvostusta. Esimerkiksi Sorrettujen teatterin kaltaiset harjoitusket ovat hyviä.

The total of young people not in employment, education or training, is currently around 14 million in the EU.  The annual economic loss to society is estimated  at  €162  billion  (Eurofound, 2013), in addition to the long term personal and social costs.

LUE LISÄÄ

04

Tulevaisuus vaatii uusia taitoja

Tekemällä oppiminen edesauttaa ymmärrystä ja vahvistaa oppimista. Kun nuoret saavat vapaasti luoda jotain uutta, vastuuntunto ja intohimo opittavaa asiaa kohtaan kasvavat.  Kaikkien nuorten tulisi saada hyötyä käytännön yrittäjyys- tai projektityökokemuksesta ennen oppivelvollisuuden päättymistä. Yrittäjyyskokemuksen kautta opitaan tulevaisuuden työelämän tärkeitä taitoja ja osaamista, kuten luovuutta, yhteistyökykyä ja empatiaa. Nuorilla on myös usein tuoreita ideoita ja ratkaisuja, joita kannattaa hyödyntää.

Kestävien elämäntapojen levimäinen mahdollistetaan uusilla, yhteisiä ongelmia ratkaisevilla kuluttajapalveluilla. Nuoret ovat keskeisessä asemassa uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönotossa ja heitä kannattaa kuunnella jo niitä kehitettäessä.

CASE

Me & MyCity on koululaisille suunnattu opetuskonsepti, joka kattaa yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden. Me & MyCity –oppimisympäristö on kuin kaupunki pienoiskoossa. Siellä oppilaat toimivat tekevät erilaisia työtehtäviä sekä toimivat asiakkaina ja kansalaisina osana yhteiskuntaa

KUNNAT

 • Tehkää yhteistyötä ja luokaa verkostoja nuorisojärjestöihin, sidosryhmiin ja kansalaisjärjestöihin. Usein nämä tahot ovat hajallaan ja niiltä puuttuu tarvittavaa tukea sekä mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä.
 • Luokaa ryhmätyötiloja, joissa nuoret, järjestöt, yrittäjät ja asiantuntijat voivat työskennellä yhdessä ja hyödyntää toistensa ajattelua.
 • Tarjotkaa helposti ymmärrettäviä ohjeita, neuvontaa ja tukea yrityksen perustamiseen ja ideoiden toteuttamiseen.

“Developing the creative and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant to employability”:

KOULUT

 • Unohtakaa passiivinen oppiminen: Maailma muuttuu nopeasti – yhteiskuntaamme määrittävät monimutkaiset ongelmat köyhyydestä ilmastonmuutoksen. Globalisaatio ja automatisaatio muokkaavat tulevaisuuden työelämää. Pysyäkseen maailman muutosten tahdissa on otettava käyttöön uusia opetusmetodeja.
 • Sisällyttäkää yrittäjyys, design-thinking ja projektipohjainen oppiminen (PBL) perusopetukseen. PBL on dynaaminen lähestymistapa ryhmätyöskentelyyn. Siinä oppilaat tutkivat todellisen maailman ongelmia eri oppiaineiden näkökulmasta hankkien samalla tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja ja oppien kriittistä ajattelua.

Lisää tietoa osoitteesta:

NUORISOYHDISTYKSET

 • Tehkää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa: Muutoksen tekemisen ilmapiiri syntyy ja leviää yhteistyössä.
 • Tehkää näkyväksi uudenlaisia oppimisen tapoja.
 • Järjestäkää verkostoitumistapahtumia paikallisaktiiveille.
 • Kartoittakaa voimavaroja, jotta yhteisö pystyy tunnistamaan vahvuutensa.

Lue lisää: 

Mapping Community Assets Workbook:

The total of young people not in employment, education or training, is currently around 14 million in the EU.  The annual economic loss to society is estimated  at  €162  billion  (Eurofound, 2013), in addition to the long term personal and social costs. 

LUE LISÄÄ

05

Uudet ideat tulevat nuorilta

Nuorilla ihmisillä on ainutlaatuista asiantuntemusta ja tietoa erilaisista asioista, mutta ennen kaikkea heillä on ymmärrystä oman ikäluokkansa asioista. Instituutiot ja organisaatiot kuitenkin harvoin tunnustavat nuoria tasavertaisina toimijoina. Jotta nuoret rohkaistuvat jakamaan osaamistaan eteenpäin, on tärkeää, että heidän hankkeitaan tunnistetaan ja tuetaan avoimesti. Yhteistyö nuorten kanssa hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia. Esimerkiksi instituutiot voivat saada nuorilta hyödyllistä ja muuten vaikeasti löydettävää tietoa.

CASE

YouthBank Irlannissa on komitea, jossa nuoret päättävät itse apurahojen käyttämisestä paikallisyhteisössä. Komitea koostuu nuorista, jotka jakavat apurahaa nuorten suunnittelemille ja toteuttamille projekteille, jotka lisäävät paikallisyhteisön hyvinvointia.

KUNNAT

 • Kehittäkää helposti saatavilla oleva verkkotietokanta, johon nuoret voivat luoda sisältöä esimerkiksi luomalla henkilökohtaisia profiileja ja lähettämällä ideoita ja ehdotuksia. Pitäkää tietokanta päivitettynä.
 • Luokaa keskustelufoorumeita ja edistäkää kunnan ja nuorten välistä yhteistyötä.
 • Järjestäkää esimerkiksi kaupungin virkailijoiden vierailu nuorisotalolle.
 • Ottakaa nuoret mukaan heidän ideoidensa rahoituksen ja toteutuksen suunnitteluun.

KOULUT

 • Aloittakaa perusasioista: selvittäkää opiskelijoilta itseltään esimerkiksi millä tavoin kouluympäristöä voisi parantaa, mitkä opetusmetodit toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat koulupoissaoloihin.
 • Järjestäkää oppilaiden kanssa kokouksia, laittakaa ”ehdotuslaatikoita” koulun käytäville tai kartoittakaa muita keinoja tiedonkeruuseen.

Lisätietoja:

NUORISOYHDISTYKSET

 • Ottakaa nuoriso mukaan! Jos nuoret ovat järjestönne kohderyhmä, varmistakaa, että otatte mukaan vähintään muutaman nuoren mukaan järjestönne toimintaan. Varmistakaa, että heillä on todellista päätäntävaltaa ja mahdollisuus toteuttaa ideoitaan.
 • Perustakaa nuoriso-ohjelma kirjoittamaan vuosiraportti nuorten hyvinvoinnista kaupunginhallitukselle.
 • Ottakaa nuoret mukaan olennaisena ja pysyvänä osana järjestöä, ei vain projektikohtaisesti.
 • Luokaa erilaisia vaihtoehtoja nuorten mukana olemiselle vapaaehtoistyön, jäsenyyden, harjoittelun ja työllistymisen lisäksi.
LUE LISÄÄ

06

Turvallinen kaupunki rakentuu nuorten kanssa

Kaupungin turvallisuus on kaikkien yhteinen asia kunnanjohtajista nuorisoon. Nuoret ovat usein aiheuttamassa ongelmia, mutta he myös kärsivät niistä eniten. Turvallisuuden parantaminen ei välttämättä vaadi jättimäisiä toimenpiteitä, vaan joskus niinkin yksinkertainen asia, kuin katuvalojen päälle laittaminen voi saada aikaan merkittävän muutoksen.

CASE

Aleksan aukio Sarkandaugavassa: Vuoteen 2014 Riikan Sarkandaugava oli hyvin huonomaineinen,  vaarallisena ja epämiellyttävänä pidetty työväen asuinalue. Sen keskellä sijaitseva aukio päässyt huonoon kuntoon, eikä sitä käytetty lainkaan.

Kaupunkisuunnittelijoista, arkkitehdeistä ja kulttuurialan työntekijöistä koostuvan ryhmän aloitteesta Aleksan aukiosta tuli ensimmäinen julkisen tilan imagonmuutoshanke Riiassa. Ryhmä osallisti muutosprosessiin paikallisen yhteisön ja muutti aukion viihtyisäksi paikaksi. Nykyään se vetää puoleensa monia kulttuuritoimijoita ja pilottiprojekteja.

KUNNAT

Ottakaa käyttöön aluekohtaisia seurantajärjestelmiä löytääksenne kaupungin ja sen eri naapurustojen ongelmia sekä mahdollisia merkkejä turvattomuudesta. Mallia voi ottaa vaikka  Rotterdamissa luodusta turvallisuusindeksistä:

KOULUT

 • Muistakaa koulujen erittäin tärkeä rooli turvallisuuden parantamisessa ja rikollisuuden ehkäisyssä: Kiusaamisen kitkeminen kouluissa on askel kohti väkivallan vähentämistä yhteisössä. Älkää rohkaisko häpäisyyn tai rankaisemiseen, sillä ne eivät toimi. Sen sijaan kokeilkaa vertaisohjelmaa, koululuokkien rakenteen muuttamista ja palkitkaa oppilaita toisten auttamisesta sekä kiusaamiseen puuttumisesta.

Lue lisää:

 • Kokeilkaa Suomessa kehitettyä ohjelmaa, jossa käytetään erilaisia virtuaalisia oppimismetodeja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Ohjelmassa muun muassa nimetään korkean statuksen vertaisryhmä puolustamaan kiusattuja. 

Lisätietoa:

NUORISOYHDISTYKSET

 • Järjestäkää tapahtumia paikoissa, jotka muuten ovat vähällä käytöllä. Se voi muuttaa käsityksiä näistä paikoista. Sen sijaan, että järjestäisitte tapahtuman keskusaukiolla, valitkaa hieman syrjäisempi ja epätavallisempi sijainti.
 • Houkutelkaa paikallisia nuoria suunnittelemaan uudelleen joku kohde. Se sekä luo omistajuutta paikkaan ja alueeseen että vähentää vandalismia.

Lue lisää Latvian kokemuksista eräällä asuinalueella täältä:

LUE LISÄÄ

Tulevaisuuden kaupunki tehdään yhdessä – 42 tapaa tuoda nuoret mukaan kaupunkisuunnitteluun

Noin 15% Euroopan unionin väestöstä on alle 24-vuotiaita. Heistä jokainen on määrittämässä meidän tulevaisuuttamme. Nuoret ovat tulevaisuuden johtajia, mutta vaikuttavat jo tällä hetkellä yhteiskuntaan. He ovat keskeisessä asemassa myös ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja tulevat näkemään ilmastonmuutoksen vaikutukset aiempia sukupolvia selkeämmin omassa elämässään. Esimerkillään ja valinnoillaan he voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen, kaupunkialueiden sekä kotimaansa politiikkaan, taloudellisiin valintoihin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin.

 

Ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja siihen sopeutumisessa myös kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on keskeinen rooli. 73% eurooppalaisista asuu kaupungeissa,  ja tämä osuus kasvaa jatkuvasti. Kaupungistuminen on yksi merkittävimmistä globaaliin talouteen ja arvontuotannon tapoihin vaikuttavista kehityskuluista.

 

Nykyisessä viheliäisten ongelmien maailmassa on erityisen tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan kaupunkisuunnitteluun ja oman elinympäristönsä kehittämiseen. Tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallistumista vahvistamme yhteisöjä sekä mahdollistamme yhteiskunnallisten ja taloudellisten innovaatioiden syntymisen. Hyödyntämällä nuorten tietämystä ja kokemusta julkinen sektori voi saada innovatiivisia ideoita, joilla saadaan oikeasti muutosta aikaan. Yhteenkuulumisen tunteen lisääntyminen parantaa vastuullisuuden ja sitä kautta myös turvallisuuden tunnetta. Suuret yhteiskunnalliset ongelmat ovat niin monimutkaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan aivan kaikkia.

Tulevaisuuden paikallishallinnon menestys nojaa kykyyn luoda ja hallinnoida verkostoja; siksi se perustuu radikaalille osallisuudelle. Nuorten tulisi olla avainroolissa näissä verkostoissa ja heitä tulisi ajatella myös tämän päivän päätöksentekijöinä sekä urbaanin todellisuuden asiantuntijoina. Nuoriso nähdään kuitenkin usein ennemmin ongelmana kuin ratkaisuna. Julkisessa keskustelussa nuoret esitetään yleensä äänekkäinä ja häiritsevinä tekijöinä kaupunkitiloissa. Se voi johtua joko tiedon tai kommunikaation puuttumisesta. Tämä opas on tehty osoittamaan nuorten kaupunkisuunnitteluun osallistumisesta saatavat hyödyt sekä tarjoamaan konkreettisia keinoja tehdä yhteistyötä nuorten kanssa erityisesti kaupungeissa ja alueilla, joilla ei ole pitkiä perinteitä kansalaisten osallistumisesta julkisen tilan suunnitteluun.